Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Rzeszowie

O nas

Informacje na temat Zrzeszenia

Zrzeszenie Prawników Polskich zostało powołane w maju 1945r. jako Zrzeszenie Prawników Demokratów. Zmiana nazwy nastąpiła w 1950r. Pierwszym prezesem ZG Zrzeszenia Prawników Demokratów był Prezes Stronnictwa Demokratycznego, I Prezes Sądu Najwyższego – Wacław Barcikowski. Pod przewodnictwem prof. dr Jerzego Jodłowskiego, ówczesnego wicemarszałka Sejmu, ZPD przekształciło się w ZPP.

Nieaktywny Rzeszowski Oddział ZPP reaktywowany został w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez takich działaczy jak Artur Kosturek, Bogusław Kobisz, Bolesław Socker, Janusz Solecki, Halina Nawnocha, Arita Masłowska, Wojciech Flak, Witold Olech.
9 maja 2002 r Oddział uzyskał wpis do KRS oraz osobowość prawną.
Prezesami Oddziału byli kolejno Artur Kosturek, Janusz Solecki, Stanisław Rokita.
Aktualnie Prezesem Zarządu ZPP jest Janusz Solecki.

Od dnia 27 marca 2007 r Oddział Rzeszowski ZPP posiada Staus Organizacji Pożytku Publicznego. Oddział prowadzi działalność  w oparciu o Statut Zrzeszenia Prawników Polskich, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą IV Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Zrzeszenia Prawników Polskich z dnia 17 grudnia 2005 r. Posiada nadany nr identyfikacji REGON 691674536 i prowadzi działalność zgodnie z przyjętą Polską Kwalifikacją Działalności tzw. działalność organizacji profesjonalnych.

Oddział Wojewódzki ZPP w Rzeszowie posiada konto bankowe w Banku PKO SA Oddział 2 w Rzeszowie przy ul. 3 – go Maja 21, nr rachunku 44 1240 2614 1111 0000 3958 5884. Nie prowadzi działalności gospodarczej, siedziba Oddziału mieści się w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3.

Podstawowymi celami Zrzeszenia są

  • rozwój stosunków koleżeńskich pomiędzy członkami Zrzeszenia i integracja środowisk prawniczych
  • upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego
  • przedstawianie poglądów i własnego stanowiska w kontrowersyjnych kwestiach dotyczących stanowienia prawa, praworządności, reformy wymiaru sprawiedliwości, zmian prawnych w ugruntowanych zasadach działalności korporacji prawniczych
  • rozwijanie świadomości prawnej i kultury prawnej w społeczeństwie
  • działalności na rzecz kształcenia nowych adeptów prawa
  • działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy z korporacjami prawniczymi innych państw
  • upowszechnianie obowiązujących w Polsce prawnych zasad porządku i bezpieczeństwa publicznegodziałalność w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom nieporadnym i ubogim
  • działalność w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotycząca wspomagania finansowego, informacyjnego, szkoleniowego osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych.
  • doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków zrzeszenia oraz osób stosujących prawo.

Status ZPP – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie

Oddział Rzeszowski jest terenową jednostką organizacyjną Zrzeszenia Prawników Polskich. Posiada osobowość prawną. Zarejestrowany został w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 maja 2002 r. pod sygn. KRS /3903/02/757 nr KRS 0000 111 407 rejestr Stowarzyszeń 820 Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Rzeszowa. Posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego. Ma nadany nr identyfikacji REGON 691674536 i prowadzi działalność zgodnie z przyjętą Polską Kwalifikacją Działalności tzw. działalność organizacji profesjonalnych. Nie prowadzi działalności gospodarczej.